วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รัฐหรือประเทศ ประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญดังนี้

๑. มีดินแดน (land)
๒. มีประชากร (Population)
๓. มีรัฐบาล (Government)
๔. มีอำนาจอธิปไตย (Sovereignty)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น