วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หน้าที่การจัดการ

1. Planning (การวางแผน)
2. Organizing (การจัดองค์การ)
3. Commanding (การสั่งการ)
4. Coordinating (การประสานงาน)
5. Controlling (การควบคุม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น