วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กระบวนการจัดการ

1. Planning (วางแผน)
2. Organizing (จัดองค์การ)
3. leading (การเป็นผู้นำ)
4. Evaluation (ประเมินผล)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น