วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อุดมคติของมิคาเอล คอร์บาชอฟ

 
 น้อยคนที่คึดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างอิทธิพลตะวันตกและตะวันออก ในช่วงระหว่าง ค.ส ๑๙๘๘-๑๙๙๑ ซึ่งสหภาพโซเวียดล่มสลายระบบระหว่างประเทศได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อความขัดแย้งระหวา่งตะวันตกและตะวันออกได้หยุดลงและสลายเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้คือ
          การประชุมสุดยอดระหว่างอมิริกา กับโซเวียด ที่มอสโก นิวยอร์ก และเจนิวา เมื่อ ๑๙๘๘ และ ๑๙๘๙ มอลต้า จากนั้นก็มีการประชุมสุดสอดกันอีก ๒ ครั้ง คือที่วอชินตัน และเฮซิงกิ เมื่อ ค.ศ ๑๙๙๐
           ส่วนสำคัญในการประชุมคือ มิคาเอล คอร์บาชอฟ ไม่พอใจในนโยบายเก่าๆของโซเวียด จึงได้ส้รางแนวคิดใหม่(New Thinking) ซึ่งมี ๔ ประการคือ
               (๑) ให้ความสำคัญของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน(Interdependence) มากกว่าการขัดแย้งทางชนชั้น(Class Conflict)
                 (๒) ให้ความสำคัญในประเด็นปัญหาระดับโลกมากกว่าอุดมการณ์
                 (๓) การกำหนดใจตนเองของชาติ(National Self-Determination) มากกว่าการยัดเยียดระดับสังคมนิยมไปสู่ต่างประเทศ
                 (๔) ความจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างความมั่นคงแนวใหม่(New Security formular) ที่ดำเนินการใช้วิธีการเมืองแทนที่การทหารในการแก้ไข้ปัญหาต่างๆ ยอมรับได้ในการที่จะมีความมั่นคงซึ่งกันและกัน(Matual Security) และสร้างกำลังทหารบนพื้นฐานของความเพียงพอที่เหตุผล(Reasonable Efficiency) การป้องกันเชิงรับ(Defensive Defense)
           ซึ่งหลักการดั่งกล่าว คอร์บาชอฟ ได้พุดในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ และประกาศลดกำลังทหารลง ๕๐๐,๐๐๐ คน ลดจำนวนรถถัง ๕๐ เปอร์เซ็น และลดจำนวนปืนใหญ่ลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น