วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

บทที่ ๑
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์
๑. ศัพท์ "รัฐศาสตร์"
          ๑.๑ รัฐศาสตร์  เป็นคำศัพท์ที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ  บางครั้งใช้คำต่อไปนี้ ๑, Politics ๒, Political ๓, Government ซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือ การเมือง รัฐศาสตร์ และ การปกครอง ความแตกต่างของคำศัพท์ ๓ คำมีอยู่บ้าง แต่ในวงการรัฐศาสตร์ตะวันตกใช้ในความหมายแทนก็ได้ 
          ความแตกต่างระหว่างรัฐศาสตร์กับการเมือง  ที่ใช้ในภาษาไทย  คือ  รัฐศาสตร์  เป็นเรืองวิชาการ  มีการจัดระบบหมวดหมู่อย่างชัดแจ้ง  แต่  การเมือง  ใช้ใน  ๒  ความหมายใหญ่  คือ  ๑,  เป็นกิจกรรมของมนุษย์ และ ๒, มีความหมายเอนเอียงไปในทางลบหรือไม่คอยดีนัก  คือเข้าทำนองว่าเป็นความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว
          ๑.๒ คำว่า การเมือง อิงรากศัพท์มาจาก Polis ซึ่งเป็นภาษากรีก และแปลว่านครรัฐอันเป็นการรวมตัวทางการเมืองแบบหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าระดับครอบครัว หรือเผ่าพันธ์ นครรัฐในกรีกโบราณ ได้แก่ เอเธนส์ และ สปาร์ตา เป็นต้น  
          รากศัพท์ของ รัฐศาสตร์ ใช้ในภาษาอังกฤษว่า Political Science มาจากภาษาเยอรมัน คือ สตาดสวิสเซนซาฟต์ Statswissenschuft  แปลตามตัวอักษร คือ ศาสตร์แห่งรัฐ
           ๑.๓ สำหรับศัพท์ Government มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก Kybernates ซึ่งแปลว่า ผู้้ถือหางเสือเรือ มีการเปรียบเทียบว่าการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะรัฐบาลเป็นเสมือนเรือและมี วลี รัฐนาวา (Ship of State)    
๒. รัฐศาสตร์ในโลกตะวันตก
          ความคิดเชิงรัฐศาสตร์เริ่มแรกเป็นผลของการ
                 ๑. เขียนทางประวัติศาสตร์ และ
                 ๒. ความคิดเชิงปรัชญา
          ๒.๑. อิทธิพลทางประวัติศาสตร์ 
          ในกรีกโบราณมีนักประวัติศาสตร์ เลื่องชื่อ ๒ ท่าน คือ เฮรอดคตัส (484-425 B.C) และ ธูซิดิดส์ (460-400 B.C)
          ก. เฮรอโคตัส ได้รับฉายาว่าเป็น บิดาของวิชาประวัติศาสตร์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น