วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

หลักประชาธิปไตย

หลักประชาธิปไตย คือการให้อำนาจแก่ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน การให้อำนาจทั้งทางนิติบัญญัติ การบริหาร และด้านตุลาการ หลักการสำคัญของระบอบการเมืองที่ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสจากประคมโลก อย่างแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยหลักสำคัญ ๕ ประการ คือ 
๑ หลักอำนาจอธิปไตยเป้นของประชาชน (Populor Soveregnty)
๒ หลักเสรีภาพ (Liberty)
๓ หลักความเสมอภาค (Equality)
๔ หลักการปกครองโดยกฏหมาย (Rule of law)
๕ หลักเสียงข้างมาก (Majority rule)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น